Algemene voorwaarden

Definities:

Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan alle voor niet permanente bewoning bestemde wagens zoals hieronder nader omschreven;

Een caravan: een aanhangwagen als bedoeld in het wegenverkeersreglement voorzien van vaste boven-/opbouw;

Een vouwwagen: een aanhangwagen als bedoeld in het wegenverkeersreglement voorzien van uitvouwbare/uitklapbare boven-/opbouw;

Een kampeerauto: een kampeerauto als bedoeld in Wegenverkeerswet 1994 A3 “voertuigreglement”, zijnde een personenauto of een bedrijfsauto waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen en is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid.

Artikel 1 De aanbieding:

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is- indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de caravan/vouwwagen/kampeerauto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de caravan, vouwwagen of kampeerauto en de eventueel in te kopen caravan, vouwwagen, of kampeerauto, beiden met eventuele toebehoren;
 • de prijs van de caravan, vouwwagen of kampeerauto op het moment van de koop en verkoop.
 • de prijs van de eventueel in te kopen caravan, vouwwagen of kampeerauto op het afgesproken moment van de levering van die caravan, vouwwagen of kampeerauto;
 • de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.

Artikel 5 Verkoop met inkoop

 1. Indien bij verkoop van een caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak tegen inkoop van een gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeerauto of gebruikte andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de gekochte caravan, gekochte vouwwagen, gekochte kampeerauto of gekochte andere zaak het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.
 2. Indien blijkens de koopovereenkomst door verkoper een gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeerauto of gebruikte andere zaak van koper wordt ingekocht, maar waarbij verkoper de gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeerauto of andere gebruikte ingekochte zaak niet heeft geïnspecteerd vanwege een reden die in alle redelijkheid aan de koper is toe te rekenen, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door koper opgegeven en door hem daartoe ondertekende inkoopverklaring of andere schriftelijke overeenkomst. Indien bij de feitelijke aflevering van de gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeerauto of andere gebruikte ingekochte zaak ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet blijkens inkoopverklaring aan verkoper bekend konden zijn, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door verkoper aan koper gespecificeerd in rekening worden gebracht. Deze kosten c.q. waardevermindering worden verrekend met de aan koper te betalen inkoopprijs. Verkoper kan van koper zekerheid verlangen voor de voldoening door koper van de door hem berekende kosten c.q. waardevermindering.
 3. Het in lid 1 gestelde laat onverlet het recht van verkoper de inkoopovereenkomst te ontbinden indien de afwijking van de inkoopverklaring die ontbinding rechtvaardigt. Indien koper als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met verkoper overeengekomen koopprijs voor de caravan, vouwwagen, kampeerauto, of ander zaak te voldoen, dan kan koper de koopovereenkomst van de gekochte caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak schriftelijk en binnen acht dagen na ontbinding door de verkoper annuleren, mits hij binnen tien dagen na annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde caravan, geannuleerde vouwwagen, geannuleerde kampeerauto of geannuleerde andere zaak. Indien koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.

Artikel 6 Garantie op caravans, vouwwagens of kampeerauto’s

 1. Op nieuwe caravans, vouwwagens en kampeerauto’s en op nieuwe onderdelen van caravans, vouwwagens en kampeerauto’s is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
 2. Op gebruikte caravans, vouwwagens, campers en onderdelen verleent de verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geen garantie. De zaken zijn ter beoordeling volledig te inspecteren door koper, en worden derhalve door koper akkoord bevonden bij aankoop.
 3. Indien koper niet ter zake kundig is kan een technische inspectie door een erkend bedrijf plaatsvinden. De kosten van deze inspectie zijn voor rekening koper.

Artikel 7 Betaling

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden of per bank voldaan zijn bij het afleveren van zaken.